Stray dog menace at Gandhi Hospital

Stray dog menace at Gandhi Hospital