PM Modi addressing International Vesak Day celebrations