India Photos

Char Dham Rajmarg Vikas Pariyojna

Char Dham Rajmarg Vikas Pariyojna
Prime Minister Narendra Modi launching the Char Dham Rajmarg Vikas Pariyojna, in Dehradun on Tuesday. UNI PHOTO